Jesteś tutaj: Start / Struktura

Struktura

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura

2018-04-18

Bursa dysponuje 101 miejscami w placówce. 
Liczba grup wychowawczych: 4.
Bursa czynna jest całodobowo od niedzieli od godziny 14.00 do piątku do godziny 19.00.

Przedmioty działania i kompetencji

Bursa Szkolna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza stałym miejscem zamieszkania.

Głównymi celami Bursy są:

  • prowadzenie opieki i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
  • zapewnienie każdemu wychowankowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
  • dbałość o wszechstronny rozwój każdego wychowanka;
  • przygotowanie wychowanków do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
  • realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, 
    na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej Bursy oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwój

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Bursa realizuje zadania określone w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bursa Szkolna
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:316